Stypendium Pomostowe na I rok studiów

Kandydacie na studia!

 Zdobądź Stypendium Pomostowe na I rok studiów! 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) podpisał porozumienie o współpracy dotyczące realizacji XVII edycji PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH w roku akademickim 2018/2019.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców;
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto, wyliczony z czerwca 2018 roku;
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony w Regulaminie.

TERMINY:

  • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
  • Aplikacja internetowa będzie aktywna w okresie: od 02.07.2018r. do 17.08.2018r. (do godziny 16.00).
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) do 24.08.2018r.
  • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 09.10.2018r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.stypendia-pomostowe.pl