Nagroda Siemensa za osiągnięcia badawcze dla pracowników Wydziału Mechanicznego

W dniu 18 czerwca br. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej JM Rektor PW prof. Jan Szmidt wręczył prof. dr hab. inż. Dariuszowi Mikielewiczowi oraz dr. hab. inż. Janowi Wajsowi Nagrodę Badawczą Siemensa w XXIII Konkursie za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Pracowników Wydziału Mechanicznego nagrodzono za pracę pt. Zagospodarowanie ciepła odpadowego z bloku energetycznego poprzez zastosowanie obiegu ORC dogrzewanego parą z upustu oraz nowych wysokosprawnych konstrukcji wymienników ciepła.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 roku na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Należy podkreślić fakt, że Nagroda Siemensa za osiągnięcia badawcze została przyznana pracownikom Politechniki Gdańskiej dopiero po raz trzeci, przy czym ostatnią przyznano 15 lat temu.

Załączone pliki