Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.:
„Debiut naukowy 2017” – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 

Ósmą edycję konkursu organizują biura:

 • prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
 • Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
 • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
 • Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

  Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania  nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

  Termin ogłoszenia: 1 czerwca 2017 r.
  Termin nadesłania prac: 30 listopada 2017 r.
  Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2017 r.

 

Linki do:

 1. List zapraszający
 2. Regulamin konkursu
 3. Formatka tekstów
 4. Oświadczenia autora dzieła

Załączone pliki