Informacje dotyczące zdalnego nauczania na Wydziale Mechanicznym (14 kwietnia 2020 r.)

 • W związku z odwołaniem zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do
  3 maja 2020 r., Dziekan Wydziału Mechanicznego zarządza prowadzenie zajęć w trybie zdalnym, za wyjątkiem zajęć wskazanych przez Kierowników Katedr jako niemożliwych do realizacji w powyższym trybie.
 • Zajęcia wykonywane w trybie zdalnym stanowią integralny element procesu kształcenia i są dla studentów obowiązkowe. Obowiązek ten dotyczy uczestniczenia w miarę możliwości w synchronicznych elementach nauczania, jak i wykonywania terminowo zleconych przez prowadzących zadań. Studenci, którzy z technicznych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych muszą ten fakt niezwłocznie zgłosić do prowadzących.
 • Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej są zobowiązani do dostosowania realizacji zajęć do wytycznych zawartych w piśmie okólnym Rektora PG nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć w formie zdalnej oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2020 z 8 kwietnia 2020 r . Zajęcia przeprowadzone w trybie zdalnym wg powyższych zasad nie będą powtarzane w sposób stacjonarny po wznowieniu zajęć na uczelni.
 • Zajęcia zdalne koordynują:

dr hab. inż. Mariusz Deja – sprawy merytoryczne,
dr hab. inż. Paweł Śliwiński – sprawy organizacyjne,
mgr inż. Wioletta Braun – sprawy formalne związane z dziekanatem,

Kierownicy Katedr – monitorowanie realizacji zajęć.

 • Informacje na temat zajęć powinny być umieszczane na platformie eNauczanie. W przypadku używania innych platform do przekazywania materiałów i informacji dla studentów, na platformie eNauczanie powinno nastąpić właściwe przekierowanie.
 • Wydziałowym administratorem platformy eNauczanie jest dr inż. Aleksandra Wiśniewska. Osobami wspomagającymi jej prace są:

mgr inż. Karolina Miętka - sprawy dydaktyczne,

Wojciech Jarosiński - sprawy techniczne, 

inż. Artur Urbański - sprawy techniczne.

 • Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego , w przypadku całkowitego przejścia na proces kształcenia zdalnego, nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych zapewniających każdemu studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne z liczbą godzin przypisaną w planie i programie studiów;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uzyskania założonych w programie studiów efektów kształcenia, zgodnie z kartą przedmiotu. Jeżeli w wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość nastąpiły w tym zakresie jakieś zmiany należy je uwzględnić modyfikując kartę przedmiotu. 
 • Materiały umieszczane na platformie eNauczanie, muszą być dostępne dla studentów w dowolnym momencie. W przypadku webinariów lub innych form synchronicznego nauczania, materiały powinny być dostępne również w terminie późniejszym, z uwagi np. na możliwe problemy w dostępie do sieci. Osoba odpowiedzialna za przedmiot może zalecić inną formę odrobienia zajęć synchronicznych, np. w formie dodatkowej pracy pisemnej, ćwiczenia, projektu itp.
 • Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia studentom planu pracy, poprzez określenie zakresu materiału oraz terminów dostępności online i/lub offline. Zaleca się, aby  godziny kontaktowe w czasie rzeczywistym  (seminaria, forum, czat, konsultacje) były zgodne z planem zajęć, który obowiązywał przez zawieszeniem zajęć. W celu monitorowania realizacji procesu nauczania zdalnego, NA muszą umożliwić Kierownikowi Katedry dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych, np. poprzez dopisanie do kursów jako prowadzących bez możliwości edycji
 • Nauczyciel jest zobowiązany do monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentowanie procesu uczenia się studentów powinno zawierać m.in. rozwiązane przez studentów zadania, nawet napisane odręcznie i sfotografowane. Dokumentowanie regularności kontaktów i interakcji ze studentami umożliwia System eNauczanie, który oferuje następujące moduły:

Frekwencja - moduł, dzięki któremu można stworzyć wirtualną listę obecności (wymagany przy Webinariach), ale można go także używać do przymuszenia studentów do logowania się o określonych godzinach (tych w których wg. planu miały odbywać się zajęcia) do kursu i zaznaczania swojej obecności na kursie oraz pobierania materiałów/uczestnictwa w Webinarium/uczestnictwa w chatroomie.

Warsztat - moduł podobny do modułu Zadanie, z możliwością zrealizowania Seminarium.

Z każdego z tych modułów można wygenerować Raport.

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych narzędzi, w tym poczty elektronicznej do dokumentowania regularności kontaktów i interakcji ze studentami.

 • Materiały dydaktyczne powinny być uzupełnione dodatkowo o następujące elementy:

- komentarze głosowe lub notatki do prezentacji,

- przekierowania do innych form materiałów np. publikacji naukowych (wskazane zwłaszcza w przypadku studiów II stopnia), instrukcji opracowanych przez inne instytucje, filmów, itp.

- pytania sprawdzające i do przemyślenia,

- przykładowe zadania z rozwiązaniami pokazującymi tok postępowania dla danego typu zadań, w formie cyfrowej lub odręcznie napisane i sfotografowane.

 • Istnieje możliwość wspomagania zajęć dydaktycznych poprzez nagranie filmów z wykładów oraz innych form zajęć np. pokazów laboratoryjnych. Zainteresowane osoby muszą przesłać do inż. Artura Urbańskiego zapotrzebowanie na realizację nagrań z podaniem rodzaju zajęć, miejsca oraz warunków realizacji nagrań - np. laboratorium, sala, biuro, itp. Pozwoli to na właściwą organizację tego przedsięwzięcia.
 • Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego.
 • Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela. W wyjątkowych przypadkach braku dostępu studenta do nauczania zdalnego decyzją Dziekana określony zostanie indywidualny sposób realizacji programu kształcenia.
 • Zajęcia wykazane przez kierowników katedr jako niemożliwe do realizacji w formie zdalnej zostaną przeprowadzone po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.