DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI ogłasza nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi 16 osób -16 etatów

 • DYREKTOR

  GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI

  UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK

   

  na podstawie  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 j.t.)

  ogłasza  nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi 16 osób -16 etatów                           

  Określenie stanowiska:

  pracownik (pomoc techniczna )  obsługi parkingów na okres 2 miesięcy tj. od 01.07.2017 – 31.08.2017r. w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego

  Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

  Niezbędne:

  • sumienne podejście do wykonywanych obowiązków;
  • dyspozycyjność;
  • samodzielność, asertywność;
  • pełnoletność – ukończony wiek 18 lat;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia.
  • Dodatkowe:
  • doświadczenie w prowadzeniu działalności usługowo - handlowej;
  • obsługa kasy fiskalnej;

   

  Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

   

  • Pobór opłat od kierowców za pozostawienie pojazdu na płatnych parkingach;
  • Odpowiedzialność materialna za należności pieniężne i powierzone mienie;
  • Obsługa parkingu w zakresie nakładania i rozliczania opłat dodatkowych;
  • Obsługa automatyki szlabanowej;

   

   

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  -    praca w terenie w warunkach bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • list motywacyjny, oraz informacje (np. cv), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku  zatrudnienia, kandydat zobowiązany  zostanie do dostarczenia zaświadczenia
   z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii.

   

  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016,poz.902j.t.), jest zobowiązany  do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub cv powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016,poz.902j.t.).

   

  Oferujemy pracę:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 2 miesięcy,
  • wynagrodzenie brutto w przedziale 2.400 zł – 2.700 zł. Ostateczna kwota uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
   W skład wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem zasadniczym wchodzą: dodatek stażowy (zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
   o pracownikach samorządowych, oraz premia regulaminowa w wys.15% i motywacyjna (zgodnie z regulaminem wynagradzania premiowania pracowników GZDiZ).
    

   

  Termin składania aplikacji od dnia  09.06.2017 r.   - do dnia 19.06.2017 r. 

   

  Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: Nabór na stanowisko:  „pracownik ds. obsługi parkingu”, w kancelarii GZDiZ budynek „A”, lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36,  80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

   

  Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.