Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth (BioBIGG) Conference Business potentials for SMEs within the bioeconomy

W dniu 24 maja 2018r. w Sali 300 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbędzie się konferencja organizowana w ramach projektu „Bioekonomia w obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych„ (BioBIGG).

Liderem projektu jest prof. Tyge Kjaer z Roskilde University, natomiast Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej (KEiAP) Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej jednym z pięciu partnerów projektu. Pracami w KEiAP kieruje prof. Dariusz Mikielewicz.
Projekt BioBIGG ma na celu zmobilizowanie potencjału innowacyjnego związanego z niewykorzystanymi i nowymi zasobami biologicznymi, w szczególności produktami ubocznymi oraz pozostałościami w łańcuchach rolno-przemysłowych na obszarze Południowego Bałtyku. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez sposoby transgranicznego transferu wiedzy, działania doradcze i działania innowacyjne w celu przygotowania pilotażu i inwestycji.
Tematem przewodnim konferencji będzie potencjał MŚP w biogospodarce. Prelegentami będą polscy i zagraniczni specjaliści z zakresu biogospodarki i alternatywnego wykorzystania biomasy.

Program konferencji oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://mech.pg.edu.pl/biobigg2018/

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. inż Dariusz Mikielewicz
dr hab. inż. Jan Wajs
dr inż. Rafał Andrzejczyk
dr inż. Marcin Jewartowski
inż. Wojciech Połubok
mgr inż. Paweł Dąbrowski – Sekretarz Konferencji (biobigg2018.wm@pg.edu.pl)