Studenci I roku studiów II stopnia

dot. wydawania tematów prac dyplomowych magisterskich

Szanowni Studenci,

w dniu 1 czerwca 2016 r. udostępniane są Państwu przez Katedry Wydziału Mechanicznego propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich. W załącznikach dostępnych pod adresem http://www.mech.pg.gda.pl/studenci/dyplomowanie/tematy-prac-dyplomowych/ znajdują się zaproponowane tematy z podziałem na stopień i rodzaj studiów oraz specjalności wraz z informacją o Katedrze dyplomującej.

W sprawie poznania szczegółów wybranego przez siebie tematu, w tym możliwości jego modyfikacji, należy zgłosić się do opiekuna proponującego temat. W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów do realizacji tematu, niż przewiduje opiekun pracy, konieczny jest wybór studentów zgodnie z zasadami przyjętymi przez Katedrę/Zespół. Po uzyskaniu przydziału tematu opiekun pracy sporządza kartę z tematem i zakresem pracy zgodnie ze wzorcem dostępnym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania:

(http://www.mech.pg.gda.pl/studenci/dyplomowanie/zasady-dyplomowania/). Jednocześnie wyjaśniam, że liczba proponowanych tematów jest większa niż liczba przewidzianych do realizacji w poszczególnych Katedrach, opiekunowie prac przyjmują ograniczoną liczbę dyplomantów ustaloną z Kierownikami Katedr.

Na tym etapie nadal istnieje możliwość realizacji tematu pracy zaproponowanej przez studenta. W takim przypadku student powinien wybrać jeden z tematów z puli dostępnych oraz uzyskać jego przydział a następnie uzgodnić z promotorem zmianę tematu.

Przydział tematów oraz wydanie kart tematów podpisanych przez studenta, opiekuna pracy oraz Kierownika Katedry/Zespołu powinien zostać zakończony do dnia 30.06.2016 r. W przypadku realizowanych prac zespołowych, na jednej karcie powinny widnieć nazwiska wszystkich współautorów oraz ich podpisy.

Dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki

Prodziekan ds. kształcenia

Pliki do pobrania:

 

Studenci III roku studiów I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 będziecie Państwo wybierać tematy projektów dyplomowych inżynierskich spośród zaproponowanych przez Katedry/Zespoły Wydziału Mechanicznego. Lista dostępnych tematów zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału po zakończeniu zbierania propozycji tematów z Katedr i Zespołów.

Zgodnie z Wydziałową procedurą zatwierdzania tematów prac dyplomowych, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych prowadzoną pracą naukową, dydaktyczną lub współpracą z przemysłem, studenci mają możliwość składania własnych propozycji tematów projektów dyplomowych inżynierskich Dziekanowi. Wniosek w sprawie realizacji zaproponowanego tematu projektu dyplomowego inżynierskiego należy złożyć w terminie do 01.03.2017 Dziekanowi ds. kształcenia (w Dziekanacie). Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udokumentowanie współpracy z jednostką naukową lub zakładem przemysłowym, które inspirowały realizację zaproponowanego projektu dyplomowego inżynierskiego oraz zgoda promotora na opiekę naukową nad prowadzoną pracą.

Osoby, które w sem. 5 realizowały przedmiot „Metodologia pracy zespołowej” mogą kontynuować pracę nad opracowanym przez siebie tematem w formie projektu inżynierskiego zespołowego pod następującymi warunkami:

  1. zachowania dotychczasowego składu zespołu,
  2. przedstawienia oświadczenia nauczyciela prowadzącego seminarium z przedmiotu „Metodologia pracy zespołowej” o wysokim poziomie merytorycznym przygotowanej koncepcji rozwiązania technicznego oraz o spełnieniu przez zaproponowany temat i zakres pracy wymagań określonych w „Wydziałowym regulaminie dyplomowania”,
  3. przedstawienia zgody potencjalnego promotora na opiekę nad prowadzoną pracą.

Istnieje również możliwość zmiany tematu wybranego z list zaproponowanych przez Katedry/Zespoły. Może to nastąpić po jego przyznaniu Dyplomantowi przez Kierownika Katedry/Zespołu. Takiej zmiany dokonuje opiekun pracy przed podpisaniem przez Dyplomanta dokumentu potwierdzającego wydanie tematu projektu dyplomowego inżynierskiego.   

 

Dr inż. Paweł Śliwiński

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki